Sash brushes Series 188

682015 Sash brush 15 mm

682020 Sash brush 20 mm

Synthetic fibres:​

692015 Sash brush 15 mm

​692020 Sash brush 20 mm

​Guldberg Penselfabrik ApS  |  Jernet 4 D  |  DK-6000 Kolding  |  Phone: +45 76 33 26 10  |  Mail: guldberg@guldberg.com